Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Witamy na stronie vwzone.pl! Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak zbieramy, przechowujemy, używamy i chronimy Twoje informacje osobiste. Przeglądając vwzone.pl, akceptujesz zasady opisane w tej Polityce Prywatności.

2. Administrator danych

Administratorem danych jest VwZone, ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410. Szczecin. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych można kierować na redakcja@vwzone.pl.

3. Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane, które podajesz dobrowolnie w trakcie korzystania z naszego serwisu, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Zbieramy również dane automatycznie podczas Twojej wizyty na stronie, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, informacje o urządzeniu.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Prawa użytkownika

Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych przypadkach.

6. Bezpieczeństwo danych

Do ochrony Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie ich przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie poinformujemy poprzez aktualizację daty na początku dokumentu oraz poprzez publikację zaktualizowanej wersji Polityki na naszej stronie.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem redakcja@vwzone.pl.